Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o.

Doleuvedené výrazy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „VOaRP“) nasledovný význam pričom definície platia v jednotnom i množnom čísle a všetky výrazy majú definovaný význam, keď sa použijú v akomkoľvek dokumente vystavenom spoločnosťou KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o., ak nie je v príslušnom dokumente uvedené inak.

KRAUS SR alebo Predávajúci znamená spoločnosť KRAUS Glas Beschlaege s. r. o., so sídlom Hrachova 12/B, 821 05 Bratislava, IČO: 45 421 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, v oddiele Sro, vo vložke 63466/B.

Cenník KRAUS SR znamená aktuálny cenník Tovaru v ponuke KRAUS SR, aktualizovaný z času na čas.

Cena znamená kúpnu cenu za Tovar podľa Cenníka KRAUS SR alebo kúpnu cenu stanovenú KRAUS SR po zohľadnení prípadných zliav z kúpnej ceny, resp. iných cenových výhod.

Sklad znamená skladové priestory Predávajúceho v sídle spoločnosti KRAUS SR a v sídle spoločnosti, resp. iné skladové priestory, v ktorých sa nachádza Tovar podľa bližšej špecifikácie Predávajúceho.

Tovar znamená príslušenstvo a kovania pre sklo, najmä hliníkové profily, sprchovacie kabíny, madlá dverí, kovania pre sklenené dvere a steny, multifunkčné posuvné sklenené steny, kovania pre sklenené prístrešky, posuvné kovania
sklenených posuvných dverí, bodové úchyty, úchyty sklenených výplní zábradlia, systém zábradlia, vitríny atď., ktoré dodáva KRAUS SR Kupujúcemu.

Kupujúci znamená podnikateľský subjekt alebo spotrebiteľa, ktorému KRAUS SR dodáva Tovar.

Vyššia moc znamená nasledovné: živelné pohromy, požiare, štrajky, výluky, vzbury, výluky v doprave, zmeny platných predpisov, zásah vlády a vládnych úradov, vojnu, vojenské akcie, intervencie a zákazy vydané úradmi, zdržania spôsobené dopravným alebo colným odbavením, teroristické akcie a verejné porušenie poriadku alebo všetky prípady, ktoré môžu vytvoriť prekážku pre Predávajúceho alebo jeho dodávateľa pri vykonávaní riadnej výroby alebo pri dodávkach základných materiálov a zásob.

Registrovaný návštevník znamená: návštevník internetovej stránky www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz, ktorý samostatne vložil všetky požadované údaje, vrátane osobných údajov, do riadkov k tomu určených na uvedenej stránke a odsúhlasil znenie VOaRP v priloženom znení.

Tieto VOaRP sa budú vzťahovať na všetky obchodné prípady medzi Predávajúcim a Kupujúcim odo dňa Objednávky Kupujúceho podľa článku 1.1 nižšie ohľadne prvého obchodného prípadu medzi Predávajúcim a Kupujúcim bez potreby opakovaného doručenia VOaRP k akýmkoľvek ďalším Objednávkam Kupujúceho podľa článku 1.1 nižšie. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOaRP, pričom ich každá zmena nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre strany najskôr dňom doručenia nového znenia VOaRP Kupujúcemu, spolu s Potvrdením Predávajúceho podľa článku 1.2 nižšie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Kupujúci má právo odmietnuť ponuku Predávajúceho, na ktorú sa má vzťahovať nové, resp. doplnené znenie VOaRP.


1. Uskutočňovanie obchodov

Kupujúci objednáva na základe objednávky doručenej písomne alebo elektronickými prostriedkami u Predávajúceho Tovar k dodaniu v lehote požadovanej Kupujúcim. Kupujúci v objednávke uvedie nasledovné údaje: identifikačné údaje Kupujúceho, druh Tovaru, množstvo, technické údaje a miesto (Sklad alebo miesto dodania určené Kupujúcim) a lehotu požadovaného dodania (ďalej len „Objednávka“).

Predávajúci vystaví Kupujúcemu písomné Potvrdenie objednávky obsahujúce: číslo potvrdenia objednávky a dobu platnosti potvrdenia, objednané množstvo Tovaru, Cenu a platobné podmienky, miesto a lehotu ich dodania. Potvrdenie objednávky má povahu záväzného písomného právneho úkonu a tieto VOaRP sú jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Záväzná objednávka“).

Kupujúci v prípade, že nesúhlasí s podmienkami Záväznej objednávky písomne potvrdí Kupujúcemu, zrušenie alebo zmenu Objednávky.

Tovar dodaný na základe Potvrdenia objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať. Kupujúci je povinný prevziať aj čiastočné plnenie. Zmeniť jednotlivé dojednania v Záväznej objednávky je možné len na základe písomnej dohody strán.

Predávajúci je na základe Záväznej objednávky oprávnený vystaviť Kupujúcemu zálohovú faktúru a požiadať Kupujúceho o jej zaplatenie pred dodaním Tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní Tovaru doručiť Kupujúcemu konečnú faktúru za dodaný Tovar. Spolu so zálohovou faktúrou, a ak nebola vystavená zálohová faktúra, tak s konečnou faktúrou.


2. Cena

Kalkulácia cien je založená na cenových údajoch platných k dátumu doručenej Objednávky a uvedených v aktuálnom cenníku Predávajúceho.

Predávajúci nie je svojimi cenovými ponukami viazaný. Ceny môžu byť zmenené Predávajúcim kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, až do vyhotovenia Potvrdenia Predávajúceho podľa článku 1.2 vyššie.

Základnú Cenu Tovaru tvorí cena Tovaru, vrátane nákladov na obal Tovaru a nakladanie. Akékoľvek iné náklady súvisiace s prepravou a výdavkami počas prepravy, rovnako ako aj akékoľvek iné poplatky a dane súvisiace s dodávkou Tovaru znáša Kupujúci.

Strany sa môžu dohodnúť na špecifických podmienkach vzťahujúcich sa na dodanie Tovaru. V každom prípade však tieto špecifické podmienky musia byť písomne potvrdené pred dodaním Tovaru, inak sa na ne Kupujúci nemôže odvolávať voči Predávajúcemu a Predávajúcemu nevznikajú žiadne povinnosti na uplatnenie ceny požadovanej Kupujúcim.

Akákoľvek platba Kupujúceho za Tovar bude považovaná za nepodmienenú a Kupujúci nebude oprávnený započítať, resp. zadržať akúkoľvek čiastku Ceny proti svojej (vrátane splatnej) pohľadávke voči Predávajúcemu.


3. Platobné podmienky

Všetky platby je potrebné vykonať v hotovosti v inkasnom stredisku Predávajúceho alebo bankovým prevodom na účet Predávajúceho vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu 40 10 763 608/7500 (SK11 7500 0000 0040 1076 3608, CEKOSKBX), v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými ku každému jednotlivému obchodnému prípadu.

Pokiaľ nie sú písomne dohodnuté iné platobné podmienky, je každá vystavená faktúra splatná v lehote 15-tich dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

Všetky náklady súvisiace s faktúrou, resp. s dodaním Tovaru, ako napríklad bankové poplatky, úroky znáša Kupujúci.

Platba sa považuje za vykonanú v deň, keď Predávajúci môže voľne disponovať s finančnými prostriedkami.

V prípade obchodných prípadov vyžadujúcich dlhodobé dodávky Tovaru, je Predávajúci oprávnený fakturovať aj jednotlivé čiastkové dodania Tovaru.

Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou splatnej faktúry, je povinný uhradiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Ak je Kupujúci v omeškaní s akoukoľvek dohodnutou platbou alebo akýmkoľvek iným plnením, Predávajúci je oprávnený okrem iného

odložiť plnenie svojich vlastných záväzkov do času, kým sa nevykoná omeškaná platba alebo iné plnenie,

umožniť primerané predĺženie dodacej lehoty,

požadovať okamžitú splatnosť celej dlžnej čiastky, ako aj všetkých vystavených faktúr,

odstúpiť od Záväznej objednávky, ak nebola dodržaná ani primeraná dodatočná lehota.

V prípade omeškania platby za dodaný Tovar je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pričom nárok Predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.


4. Dodanie Tovaru, výhrada vlastníckeho práva

Dodanie a prevzatie Tovaru sa uskutočňuje v Sklade Predávajúceho. Predávajúci môže na základe dohody s Kupujúcim odoslať Tovar na náklady a riziko Kupujúceho do miesta určeného Kupujúcim (ďalej len „Dodanie Tovaru“).

Tovar sa dodá Kupujúcemu v termíne ako je dojednané v Záväznej objednávke.

V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar v stanovenom termíne, vyhradzuje si Predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z Ceny neprevzatého Tovaru.

Dodacia lehota začína plynúť

  • v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v Záväznej objednávke, alebo

  • v deň, keď Kupujúci splnil všetky technické, obchodné a iné podmienky stanovené v Záväznej objednávke, alebo

  • v deň, keď Predávajúci dostal zálohu alebo záruku (pokiaľ ich Predávajúci požaduje) vo vzťahu k dodávke Tovaru, na základe Záväznej objednávky.

  • Rozhodujúcou je okolnosť, ktorá nastane ako posledná z vyššie uvedených.

Dodanie Tovaru je podmienené dostupnosťou tovaru u Predávajúceho. V prípade ak z dôvodu nedostupnosti tovaru u Predávajúceho alebo z dôvodu Vyššej moci Predávajúci nebude schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce z obchodno-záväzkového vzťahu s Kupujúcim, Predávajúci písomne oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu, spolu s informáciou týkajúcou sa dôvodov nedodania Tovaru, prípadne aj s návrhom alternatívneho riešenia.

Ak Tovar pripravený na prevzatie nie je možné dodať Kupujúcemu bez zavinenia zo strany Predávajúceho alebo ak takáto situácia vznikne v dôsledku žiadosti Kupujúceho, aby sa Tovar neexpedoval, Predávajú môže na náklady a riziko Kupujúceho Tovar skladovať. V takom prípade sa Tovar považuje za dodaný dňom kedy sa mal Tovar dodať podľa Záväznej objednávky a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho týmto dňom.

Pokiaľ nie sú všetky fakturované čiastky vrátane úrokov z omeškania, prípadnej zmluvnej pokuty, a nákladov náležite splatené, zostáva Predávajúci vlastníkom dodaného Tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho vrátenie takéhoto Tovaru a Kupujúci je povinný Tovar vrátiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, na prvé písomné požiadanie.

Tovar, ktorého Cena (vrátane príslušných úrokov z omeškania, prípadnej zmluvnej pokuty) nebola v celosti uhradená, je Predávajúci oprávnený predať tretej strane, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu z jeho zmluvných záväzkov voči spotrebiteľom alebo tretím osobám, viažucim sa k tomuto Tovaru.

Akékoľvek vrátenie Tovaru je potrebné dohodnúť s Predávajúcim.


5. Zmena okolností týkajúcich sa Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednávať Tovar s ohľadom na svoju platobnú schopnosť a bezodkladne informovať Predávajúceho o akejkoľvek okolnosti, ktorá by mohla ohroziť plnenie si svojich povinností vo vzťahu k Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť všetky alebo časť dodávok, aj napriek existencii Záväznej objednávky a požiadať Kupujúceho o poskytnutie náležitého zabezpečenia splnenia zmluvných povinností.


6. Prechod nebezpečenstva, záruky a zodpovednosť a reklamačné podmienky

Nebezpečenstvo škody na Tovare a zodpovednosť voči tretím stranám prechádza na Kupujúceho v momente Dodania Tovaru v Sklade Predávajúceho, resp. odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na prepravu Kupujúcemu. V prípade, že bude na žiadosť Kupujúceho Tovar odoslaný na prepravu, Kupujúci zabezpečí na svoje náklady prezretie Tovaru. V opačnom prípade môže Kupujúci uplatniť nároky z vád inak zistiteľných pri prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare.

Predávajúci sa zaväzuje, že Tovar v čase prechodu nebezpečenstva bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami a to najmä že nebude mať vady spočívajúce v jeho materiáli alebo spracovaní.

Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru od Predávajúceho, ako aj pred vlastnou montážou skontrolovať, či Tovar zodpovedá danej špecifikácii a či nevykazuje zjavné vady alebo poškodenie, pričom prípadné vady sa musia vyznačiť v protokole o škode. Reklamácia sa musí uplatniť písomne, musí byť vždy podpísaná, riadne doložená sprievodnými dokladmi spolu s uvedením čísla objednávky a dodacieho listu. Tieto zjavné vady musí Kupujúci reklamovať do desiatich dní odo dňa Dodania Tovaru. Na neskoršiu reklamáciu týchto vád sa nebude prihliadať. Reklamovaný Tovar môže byť vrátený len s písomným súhlasom Predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare vzniknutú:

po prechode nebezpečenstva,

v dôsledku nedbalého alebo nesprávneho použitia, údržby, skladovania alebo manipulácie s Tovarom Kupujúcim a/alebo treťou osobou,

v dôsledku Vyššej moci.

Predávajúci nebude brať do úvahy reklamáciu defektov, ktoré mohli vzniknúť poškodením počas prepravy a skladovania, pokiaľ nebudú zistené pri prevzatí Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou osobou, alebo akýmkoľvek mechanickým spôsobom, pokiaľ nebudú zistené najneskôr pred montážou Tovaru. Za každých okolností Kupujúci nakladá s Tovarom tak, aby vykonal všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody, resp. ďalšej škody alebo na jej zmiernenie. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto prevenčnej povinnosti Kupujúceho.

V prípade vád, ktoré je pri vynaložení odbornej starostlivosti možné zistiť až neskôr sa uplatní záručná doba dva roky, ktorá plynie od Dodania Tovaru a neuplynie po dobu, po ktorú nemôže Kupujúci užívať Tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Kupujúci.

Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar uskladniť oddelene a zaistiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.

Predávajúci oznámi Kupujúcemu spravidla do tridsiatich kalendárnych dní po uplatnení reklamácie výsledok reklamačného konania. V prípade, že sa preukáže vadnosť Tovaru, Predávajúci podľa vlastnej úvahy, buď opraví, vymení Tovar alebo vystaví dobropis na Cenu Tovaru. Predávajúci neprijme vrátený Tovar za účelom dobropisu alebo jeho výmeny, pokiaľ vrátenie nebolo písomne schválené Predávajúcim. Uplatnená reklamácia nie je dôvodom na odstúpenie od Záväznej objednávky.

Náklady spojené s opravou zistených a oprávnene reklamovaných vád bude znášať Predávajúci. V prípade ak nebude reklamácia oprávnená, môžu byť Kupujúcemu účtované prípadné náklady spojené s manipuláciou s Tovarom nutnou pre posúdenie reklamácie.


7. Odstúpenie od Záväznej objednávky

Pokiaľ nie je v týchto VOaRP uvedený aj iný dôvod odstúpenia, Kupujúci môže odstúpiť od Záväznej objednávky, pokiaľ v dôsledku chyby zo strany Predávajúceho došlo k omeškaniu dodávok a pokiaľ Predávajúci tovar nedodal ani v dodatočne stanovenom termíne.

Pokiaľ nie je v týchto VOaRP uvedený aj iný dôvod odstúpenia Predávajúci môže odstúpiť od Záväznej objednávky, pokiaľ

a) nemohol dodať alebo začať s dodávkami Tovaru v dôsledku chyby Kupujúceho,

b) predĺženie dodacej lehoty zodpovedá času dlhšiemu ako 50 % pôvodne dohodnutej dodacej lehoty,

d) sa Tovar stane nedostupným u Predávajúceho alebo u dodávateľov Predávajúceho alebo pokiaľ nebude splniť svoj záväzok v dôsledku okolnosti Vyššej moci.

Ak sa v mene ktorejkoľvek zo strán začalo konanie o platobnej neschopnosti, druhá strana je oprávnená odstúpiť od Záväznej objednávky bez toho, aby bola stanovená dodatočná lehota.

Odstúpenie nadobúda účinnosť ku dňu, keď bolo doručené oznámenie od odstúpení od Záväznej objednávky. Ak dôjde k odstúpeniu od Záväznej objednávky strany pristúpia k vráteniu už poskytnutých vzájomných plnení ohľadne príslušnej Záväznej objednávky.


8. Doručovanie

Pokiaľ nie je výslovne v týchto VOaRP uvedené inak, akákoľvek komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim musí byt uskutočnená v písomnej forme. Písomnosť sa považuje za doručenú, ak bude doručená alebo odoslaná faxom (v každom prípade je potrebné potvrdenie prijatia faxovej správy) alebo expresnou doporučenou poštou s vopred zaplateným poštovným a doručenkou alebo doručovateľskou službou. Akákoľvek písomnosť odoslaná faxom alebo emailom sa bude považovať za doručenú iba vtedy, ak podpísaný originál dokumentu bude osobne doručený fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu adresáta alebo odoslaný doporučenou poštou alebo doručovateľskou službou do 2 dní od odoslania faxovej správy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sú povinné si navzájom bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov.

Doručovacia adresa Kupujúceho je: KRAUS Glas Beschlaege s. r. o., so sídlom Hrachova 12/B, 821 05 Bratislava


9. Riešenie sporov

Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy alebo pravidlá, ktoré by viedli k použitiu práva inej jurisdikcie, než Slovenskej republiky.

Akékoľvek spory a nároky strán súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Strany vynaložia všetko úsilie na to, aby akékoľvek spory alebo nezrovnalosti, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť v súvislosti s ich obchodnými vzťahmi, vrátane porušenia ich záväzkov, ukončenia alebo neplatnosti, sa urovnali priateľským dohovorom.

Všetky spory vzniknuté z obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú vylúčené z právomoci všeobecných súdov a budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len „Rozhodcovský súd“) podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu tromi rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava. Rozhodcovský rozsudok, ku ktorému sa dospeje predpísaným spôsobom, bude pre strany sporu konečný a záväzný. Zmluvné strany sa zaväzujú splniť všetky povinnosti im uložené v rozhodcovskom rozsudku v lehotách v ňom uvedených.


10. Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov Registrovaného návštevníka internetovej stránky, www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz resp. Kupujúceho sa poskytuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Registrovaný návštevník internetovej stránky, www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz resp. Kupujúci, ako fyzická osoba, uvedením svojich kontaktných údajov písomne, elektronickými prostriedkami alebo telefonicky, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, súhlasí s ich spracovaním, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov Predávajúceho nakupujúcich v súlade s týmito VOaRP a na marketingové účely. Registrovaný návštevník internetovej stránky, resp. Kupujúci zároveň súhlasí s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka so spracovaním svojej podobizne zachytenej na fotografiách vyhotovených na akciách/školeniach organizovaných Predávajúcim, na ktorých sa zúčastnil alebo zúčastní, vrátane ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho a na profiloch Predávajúceho na sociálnych sieťach a to na marketingové účely, na dobu neurčitú až do odvolania. Registrovaný návštevník internetovej stránky, www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz, resp. Kupujúci má právo písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Registrovaný návštevník internetovej stránky, www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz, resp. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas prostredníctvom emailu na info@kraussro.sk.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a zároveň prehlasuje, že ochrana osobných údajov sa zaručuje najmenej v rozsahu v akom sa uplatňuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu v akom sa uplatňuje na prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie. Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi Predávajúcim a zákazníkom.


11. Zasielanie obchodných a marketingových oznámení

Registrovaný návštevník internetovej stránky, www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz, resp. Kupujúci v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v platnom znení, súhlasí a žiada Predávajúceho o zasielanie obchodných a marketingových informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo informáciami o Predávajúcom na elektronickú adresu určenú Kupujúcim. Takýto súhlas je v platnosti až do jeho odvolania oznámením na emailovú adresu info@kraussro.sk.


12. Ukladanie cookies

Predávajúci za účelom zefektívnenia poskytovaných služieb na internetových stránkach www.kraussro.sk alebo www.kraussro.cz používa cookies - krátke textové súbory, ktoré sú pri návšteve internetovej stránky Predávajúceho umiestňované do prehliadača počítača, resp. iného zariadenia návštevníka stránky. Predávajúci informuje návštevníka stránky o používaní cookies.

Návštevník stránky používaním internetovej stránky Predávajúceho súhlasí s používaním a ukladaním súborov cookies do prehliadača jeho počítača, resp. iného zariadenia.

Používaním súborov cookies nedochádza k porušeniu ustanovení článku 10. týchto VOaRP.


13. Všeobecné ustanovenia

Pokiaľ niektoré ustanovenia týchto VOaRP je alebo sa stane neúčinným, účinnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá. Akékoľvek neúčinné ustanovenia budú nahradené účinným a právne prípustným ustanovením, ktorého obsah sa bude čo najviac blížiť obsahu neúčinného ustanovení.

Dňa 1.1.2024